REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MARTYNKI.PL

 

Wstęp

Regulamin Martynki.pl określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem: http://martynki.pl/. Wystawianie i kupno przedmiotów w serwisie Martynki.pl jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

Regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu Martynki.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści regulaminu prosimy o kontakt mailowy (pracownia@martynki.pl) z administratorem serwisu Martynki.pl, który dostarczy wszelkich, niezbędnych informacji.


1. Słownik

ADMINISTRATOR nazwa odnosi się do firmy Market Hunters Spółka z o.o. zarejestrowanej w Polsce, wpisanej do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000571400. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o serwisie odnosi się to do firmy Market Hunters Sp. z o.o.. Administrator udostępnia oraz prowadzi serwis internetowy, zajmujący się sprzedażą rękodzieła.

UŻYTKOWNIK to każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów za pośrednictwem Martynki.pl.

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru.

SPRZEDAŻ prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym kupującym, a sprzedającym za pośrednictwem serwisu Martynki.pl, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Rejestracja w serwisie Martynki.pl

Rejestracja w Martynki.pl polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie martynki.pl

Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. jak również Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).3. Zakupy dokonywane za pośrednictwem Martynki.pl

Podane ceny rękodzieł artystycznych są w walucie polskiej - polski złoty i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.

Do podanej ceny rękodzieła doliczony będzie koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest ustalony każdorazowo przez sprzedającego w momencie wystawienia rękodzieła. Koszt wysyłki jest uzależniony od specyfiki przedmiotu (rozmiar, waga, materiał, itp.).

Obsługa zamówienia w Martynki.pl rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia przez kupującego.

Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy rękodzieła, numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

Martynki.pl czeka na opłacenie złożonego zamówienia do 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Martynki.pl lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

Wpłaty za Rękodzieło są dokonywane na konto bankowe administratora Martynki.pl.

Numer konta 43 1240 1747 1111 0010 6707 9952

Dane właściciela rachunku: MARKET HUNTERS Spółka z o.o., 61-827 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres kupującego rękodzieło w ciągu sześciu dni roboczych od otrzymania od Martynki.pl informacji, o otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku dni wolnych od pracy okres wydłuży się odpowiednio. Jeżeli termin sześciu dni roboczych nie może zostać dochowany sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie kupującego.

Martynki.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Martynki.pl bądź wprowadzania w nich zmian.


4. Formy płatności.

Płatność wynikająca z umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem Martynki.pl jest dokonywana na konto bankowe Martynki.pl bądź podmiotu pośredniczącego:

Pieniądze należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy.

• Numer konta 43 1240 1747 1111 0010 6707 9952
Dane właściciela rachunku: MARKET HUNTERS Spółka z o.o., 61-827 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64
 
• bądź opłacić za pomocą operatora szybkich płatności (przelewy24.pl)W tytule przelewu należy podać numer(y) zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego.

Złożone zamówienie powinno zostać opłacone w terminie do 5 dni roboczych.5. Przesyłka

Koszty przesyłki krajowej są widoczne dla kupującego i zostaną wliczone w cenę rękodzieła, którą widzi kupujący na stronie Martynki.pl, a którą każdorazowo ustala sprzedający w zależności od rękodzieła artystycznego wystawiając rękodzieło do sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez nabywcę dwóch lub więcej przedmiotów, przedmioty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki (poczta, kurier, itp.). Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt przesyłki.

W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest kontakt z administratorem przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres kupującego towar w ciągu sześciu dni roboczych (o ile nie został określony na stronie przedmiotu bądź ustalony z Kupującym inny czas nadania przedmiotu) od otrzymania od Martynki.pl informacji o wpłynięciu wpłaty za zamówienie. Jeżeli termin wysyłki nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy rękodzieła artystycznego, nr telefonu itp. aby doprowadzić do finalizacji umowy kupna-sprzedaży czyli przesłania na podany przez kupującego adres zamówionego i opłaconego towaru.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji (maksymalny czas nadania określony na 6 dni roboczych) plus przewidywany czas dostawy.6. Zwrot pełnowartościowego towaru

W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, za pośrednictwem strony martynki.pl, konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza to, że ma 14 dni kalendarzowych, w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić (w ciągu kolejnych 14 dni) niechciany towar. Nie trzeba uzasadniać swojej decyzji. Towar musi być pełnowartościowy.

7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Towar kupiony przez Internet, za pośrednictwem serwisu martynki.pl może zostać zwrócony przez konsumenta bez podania przyczyny. Aby tego dokonać, należy złożyć pisemne oświadczenie (przykładowy wzór formularza jest dostępny w załączniku do czytanego regulaminu) w terminie 14 dni kalendarzowych. Liczy się go od kolejnego dnia po wydaniu towaru (daty odebrania przesyłki). Pisemne oświadczenie może być m.in. złożone w formie:

 

 1. wiadomości e-mail wysłanej na adres pracownia@martynki.pl
 2. automatycznego formularza zwrotu, o ile taki został udostępniony
 3. Listownie na adres:   „Martynki.pl”  63-100 Śrem, ul. Matuszewskiego 7/1

 

8. Adres i koszty wysyłki zwrotnej

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy zwrócić otrzymany przedmiot na poniższy adres:

 

„Martynki.pl”  , 63-100 Śrem, ul. Matuszewskiego 7/1

 

Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa w całości kupujący.9. Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

Sprzedający powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.


10. Kiedy nie przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem Martynki.pl?

Jeżeli zakupiłem towar wykonany na moje specjalne zamówienie lub towar używany.


11. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Użytkownik stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Reklamację należy złożyć na piśmie (np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres pracownia@martynki.pl) oraz umieścić w niej następujące informacje:

 1. datę zawarcia umowy,
 2. wskazać na niezgodność towaru z umową,
 3. zapłaconą kwotę i metodę płatności,
 4. przyczynę reklamacji,
 5. inne dane, które są istotne,
 6. żądanie (np. wymiany towaru, zwrotu pieniędzy).

Użytkownik zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na adres Sprzedającego. Adres Sprzedającego wskazany w pkt. 8 niniejszego regulaminu.

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar oraz wszelkie dołączone dokumenty dokonania zakupu (paragon, faktura, itp. o ile jest taka możliwość) na adres Sprzedającego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia.

Wszelakie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 

Koszt wysyłki w przypadku pozytywnej decyzji reklamacyjnej pokrywa sprzedający. W przypadku decyzji negatywnej koszty wysyłki pokrywa kupujący.

12. Inne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Użytkownik, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.


13. Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych i gromadzenia tych danych została wskazana w odrębnym dokumencie zamieszczonym na stronie www.martynki.pl14. Zmiana Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści czytanego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik i Sprzedający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik i Sprzedający po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem będzie miał możliwość odrzucenia albo zaakceptowania nowej treści Regulaminu.

W przypadku zgłoszenia odrzucenia nowej treści Regulaminu następuje ograniczenie działania konta albo usunięcie konta Użytkownika albo Sprzedającego.

Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

nr zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon kontaktowy konsumenta

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Forma płatności, która została wybrana przy zakupie zwracanego produktu

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane do przelewu zwrotnego (numer konta i dane odbiorcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data

……………………..

Podpis konsumenta (nie wymagany w przypadku odstąpienia drogą elektroniczną)

……………………..


Najczęściej kupowane

 • Martynka Turkusia
  Martynka Turkusia

  Martynka Turkusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  79,00 zł
 • Mikuś Elegancik
  Mikuś Elegancik

  Mikuś Elegancik wykonany jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  79,00 zł
 • Mikusia Rosa
  Mikusia Rosa

  Mikusia Rosa wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Ręcznie...

  79,00 zł
 • Martynka Turkusia
  Martynka Oficjalka

  Martynka Oficjalka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Motylusia
  Martynka Motylusia

  Martynka Motylusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Blondusia
  Martynka Blondusia

  Martynka Blondusia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł
 • Martynka Modnisia
  Martynka Modnisia

  Martynka Modnisia wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów....

  120,00 zł

Informacja

Producenci

Brak producentów

Nowe produkty

Promocje

Dostawcy

Tagi